Cuvânt din Sfânta Scriptură

Luca 17, 1-2

Şi a zis (Iisus) către ucenicii Săi: Cu neputinţă este să nu vină smintelile, dar vai aceluia prin care ele vin! Mai de folos i-ar fi dacă i s-ar lega de gât o piatră de moară şi ar fi aruncat în mare, decât să smintească pe unul din aceştia mici.

Iacov 1, 22

Dar faceți-vă împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui, amăgindu-vă pe voi înșivă.

Iov 17, 11

Zilele mele s-au scurs, socotințele mele s-au sfărâmat și la fel dorințele inimii mele.

Evrei 11, 1

Iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute.

Isaia 44, 25

Eu (Domnul) zădărnicesc semnele mincinoșilor și pe ghicitori îi fac să fie nebuni, rușinez pe cei înțelepți și înțelepciunea lor o prefac în nebunie.

Efeseni 4, 1-2

Vă îndemn (...) să umblaţi cu vrednicie, după chemarea cu care aţi fost chemaţi, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire.

1 Timotei 6, 10

Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu multe dureri.

Iacov 1, 17

Toată darea cea bună și tot darul desăvârsit de sus este, pogorându-se de la Părintele Luminilor, la Care nu este schimbare sau umbră de mutare. 

Romani 15, 1

Datori suntem noi, cei tari, să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră.

Luca 14, 27

Cel ce nu-şi poartă crucea sa şi nu vine după Mine nu poate să fie ucenicul Meu.

Pagini